Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvoda
Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ
Igazgató: Komáromi Ferencné

Nemzetiségi nevelés a komlóskai óvodában

Cím. 3937 Komlóska, Rákóczi út 74.
Telefon: 06/47-338-224

Óvodapedagógusok: Orosz Miklósné, Szemán Edit.

Történelmi áttekintés

Komlóska egy közel 400 lelkes település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A falu csodálatos természeti környezetben, a Zempléni-hegységben fekszik.
Múltja több mint 600 éves. A település elzártsága révén máig megőrizhette ruszin jellegét, ősi kultúráját, néphagyományait, sajátos nyelvét.
A faluban 1976 óta működik óvoda. Az akkori rendszer automatikusan beolvasztott bennünket a szlovák tájnyelvek csoportjába, ezért óvodánkban a szlovák nyelv oktatása került bevezetésre. 1991-ig magunk sem tudtuk igazán bizonyítani ruszin nemzetiségi jellegünket. A rendszerváltás óta tisztázódott nemzetiségi hovatartozásunk, a ruszin kisebbség törvényes elismerése Magyarországon. Országos szinten megalakult a Magyarországi Ruszinok Szervezete, majd az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a helyi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, melyek hivatalosan is felvállalták az itt élő ruszinságot. Lehetőség adódott a ruszin nyelv és a hagyományok bevezetésére intézményes keretek között.
A 2004-2005-ös tanévtől Komlóska Önkormányzata Köteles László polgármester úr kezdeményezésére megalapította a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központot. Igazgató: Komáromi Ferencné

A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ rövid bemutatása

A 2004/2005-ös tanévtől a település önkormányzata megalapította a Komlóskai Ruszin Művelődési Központot, mely három intézményegységet foglal magába: általános iskola, napközi otthonos óvoda és közművelődés.
Intézményeink pedagógiai programja kiemelt feladatának tekinti a helyi értékek és hagyományok megőrzését, a ruszin nyelv oktatását, a néphagyományok, a faluközösség kultúrájának átörökítését.
Célunk: olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg kötődnek a településhez, megőrzik, mélyítik identitástudatukat, egyedi kultúrájukat.
Iskolai egységünk alsó tagozattal, 1-6 évfolyammal összevont tanulócsoporttal, 9 tanulóval, óvodai egységünk egy osztatlan csoporttal, 13 gyermekkel működik.
Mi, komlóskaiak, a fenntartó, a pedagógusok, valamint a szülők ragaszkodunk intézményeinkhez a kis létszám ellenére is, hiszen a falu élni és fejlődni akar. Hiszünk abban, hogy a nemzetiségi lét és kultúra ápolásának, átadásának csak itt, helyben, a szülőfaluban van meg a lehetősége. Meggyőződésünk, hogy az intézményeinkben felnövő gyermekek emberi értékekben, értelmi szinten bármikor és bárhol megállják helyüket az életben. Olyan feltételeket teremtünk, hogy a Komlóskán élő kicsik és nagyok kortársaikhoz képest egyenlő esélyekkel rendelkezzenek a XXI. század Európájában.
Megragadunk minden olyan lehetőséget - pályázatot, jótékonysági rendezvényt, falunapot, hagyományos ünnepeket -, melyek az intézmény fenntartását financiálisan segítik.
A gyerekek szívesen vesznek részt a ruszin nyelvű foglalkozásokon, örömmel sajátítják el a nyelvet, aktív részesei a ruszin kultúra megismerésének és majdani átadásának. Számos pályázat nyertesei, helyt állnak regionális és országos megmérettetésen, tantárgyi versenyeken, kulturális megmozdulásokon.


Óvodánk bemutatása

E kis létszámú faluban osztatlan egy csoportos óvoda működik két óvodapedagógus irányításával, 13 fő gyermeklétszámmal a helyi önkormányzat fenntartásával.
Óvodánk a település központjától kívül eső részen helyezkedik el. Sok zöld terület, rét, mező övezi. Fás, virágos, csendes, tiszta levegőjű utca vezet az óvodába, mely egy "kis szigeten" helyezkedik el, két oldalán vízparttal. Nevezhetjük "gyermekszigetnek", hiszen a falu apróságai szívesen látogatják óvodánkat. Közvetlen környezetünk, az udvar önmagáért beszél, színfoltja az egész falunak. Saját tervezésben szülőkkel és gyerekekkel szépítjük évről-évre. Ragaszkodunk a természetes anyagokhoz kihasználva helyzeti előnyünket. Lehetőségünk van fából készíteni játékokat, mászókákat, virágládákat, ülő és mászó alkalmatosságokat. A belső berendezkedés illeszkedik a kint látottakhoz, itt is dominálnak a természetes anyagú díszítőelemek, fából, nádból és gyékényből, vesszőből készült tárolóeszközök, használati tárgyak. Falainkat kézzel szőtt szőnyegekkel, textíliákkal díszítjük, melyek itt, a faluban készültek.Komlóska ruszin falu, ezért az óvodában elsődleges nevelési szempont a másság elfogadtatása. Arra neveljük a gyerekeket, hogy fogadják el elsősorban saját másságukat, legyenek büszkék arra, hogy magyar állampolgárok, és ezen belül még büszkébbek arra, hogy nemzetiségük ruszin. Életkori sajátosságaiknak megfelelően érzelmi ráhatással ismertetjük meg velük a több mint 600 éves falu történelmét, hagyományait, népköltészetét, egyedi nyelvét. Velük együtt gyűjtjük és dolgozzuk fel az őseikről szóló legendákat, mesébe illő történéseket, melyekben dominál a ruszin és a magyar nép békés együttélése, a ruszinok bátorsága, fizikai ereje, szorgalma, kitartása, emberszeretete. Mesedélutánokat szervezünk, ahol nagymamák és nagyapák mesélnek igazi és kitalált történeteket, mert az Ő szájukból hangzik ez igazán hitelesen.

Kihasználva ittlétüket, ruszin nyelvű bölcsődalokat, népdalokat, mondókákat tanulhatunk tőlük, annak érdekében, hogy a jelen óvodásai közvetlenül érezzék hovatartozásukat és megtanulják az átörökítést. Ezzel nem csak megállítható egy asszimiláció, hanem a hagyományőrzés mélyítéséről is beszélhetünk. Ugyanakkor elérjük, hogy óvodásaink megtanulják tisztelni a faluban élő idősebb generáció képviselőit, alkalomadtán segíteni őket.
Feladatunknak tartjuk az érzelmi nevelés terén minél szorosabb kapcsolatot tartani a szülőkkel, iskolásokkal és egyben a falu közösségével is azzal, hogy a jeles napokat együtt ünnepeljük. Óvodai nevelésünk összetett, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a ruszinság mély görög katolikus hitét sem, ezért programunkban gondolnunk kell az egyházi és a társadalmi ünnepek összefonódására is. A gyakorlatban ez úgy tudatosul, hogy részt veszünk különböző egyházi megemlékezéseken, pl.: vízszentelés, búzaszentelés.
Nyelvoktatásról még az óvodában nem beszélhetünk, a gyerekek "ízlelgetik" a nyelvet, ismerkednek a legalapvetőbb mondatelemekkel, köszönési szokásokkal, ételek neveivel. Továbbá megnevezik az állatokat, növényeket, megismerkednek a számok, napok stb. neveivel, elsajátítják az egyszerű dalokat, verseket, mondókákat, rigmusokat. Igyekszünk ezeket úgy csoportosítani, hogy a tevékenységeikhez kapcsolódjanak, pl. mosakodás, öltözködés.
Hetirendünkben két napot emelünk ki a ruszin foglalkozások megtartására. Keddi és csütörtöki napokon, ruszin nyelven folyik az irodalom - mese, vers - oktatás, a környezeti nevelés és az ének-zenei foglalkozás. Egyéb napokon is lehetőség nyílik a folyamatos, ruszin nyelven való kommunikációra.
Óvodapedagógusok: Orosz Miklósné, Szemán Edit.

Programunk

Programunk a gyermeki érzelmekre építve megalapozza a nyelvhez, az ősi népi kultúrához való kötődést, és hangsúlyozza a gyermek kreatív, alkotó tevékenységét. A tevékeny óvodai élet megteremtésével hangsúlyt kap a kreatív gondolkodás.
Ez a program megőrzi a tradicionális értékeket. Kisebbségi kultúránkból merítünk verset, mesét, dramatikus játékokat, énekes játékokat, énekeket, zenehallgatást, kézművességet. Kiemeljük a mozgás fontosságát, melyet tiszta, egészséges környezetben végzünk.

Gyermekkép

Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, a településéhez, a kisebbség nyelvéhez, múltjához kötődik, ezáltal más népek iránt is nyitott, a környezetében jól tájékozódik, önálló, nyugodt és kiegyensúlyozott. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni, és kialakul, erősödik az identitása.

Célunk

Mint minden faluban, mi pedagógusok vagyunk hivatottak arra, hogy felfedezzük és alkalmazkodjunk az itt élő emberek múltjához, hagyományaihoz, tanítsuk, fejlesszük az itt használatos nyelvet, megóvjuk Komlóska szellemi kultúráját. Az itt élők elismerik munkánkat, ez újabb motivációt jelent számunkra. Nagy örömünkre szolgál, hogy ma már tiszta ruszin nyelvi programmal valósíthatjuk meg a felnövekvő generáció kisebbségi nevelését, ruszinságuk elmélyítését.

A fenntartó, Komlóska Község Önkormányzata nehéz anyagi körülmények között, erején felül próbálja megtartani intézményeit.
Összefogással minden lehetőséget kihasználunk a plusz bevételek forrására. Kihasználjuk a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Az MNEKK pályázati forrásából minden évben megszervezzük a Komlóskai Ruszin Nyelvi Tábort, Nemzetiségi Szakmai Találkozókat.
2010. november 28-án átadásra került az óvoda fűtéskorszerűsítése, melyet az intervenciós keret biztosított számunkra.
Intézményünket igyekszünk minél szebbé, kényelmesebbé, az oktatási-nevelési feladatoknak megfelelőbbé tenni. Tesszük ezt a fenntartó, pedagógusok, szülők, gyerekek, RKÖ, és támogatók segítségével.
Kelt: Komlóska, 2011. január 3.

Szemán Edit
Nemzetiségi óvodapedagógus


A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ

A 2004 nyarán, a településen élők közös akarataként, a magyar közoktatás részeként, elsőként az országban Komlóskán nyílhatott meg egy komplex ruszin nemzetiségi intézmény.
A közös igazgatású intézmény akkor magába foglalta

- óvoda
- 1-4 általános iskola
- kulturális,
- közművelődési intézményegységeket.

Így láttuk biztosítottnak a település ruszin nemzetiségi igényeinek széleskörű kiszolgálását 0-tól 99 éves korig, e legideálisabb, legfejlettebb formát választva.
2005-ben tovább fejlesztettük az ÁMK iskola egységét, így biztosítva az 5-6. évfolyamok helyben való tanítását, e tanítási formában.
2007-ben az intézmény életében a bővítés új lehetőségeként az óvodába integrált bölcsődei csoport beindítására került sor. A feltételek megteremtésével biztosítjuk 2 évtől a gyerekek gondozását, ápolását és napközbeni ellátását az arra igényt tartók számára.
A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi ÁMK országos viszonylatban a maga 4. évével a legfiatalabb, gyermek létszámát tekintve a legkisebb többcélú intézmények közé sorolandó. Az intézmény fenntartása az önkormányzatnak óriási anyagi kiadás. Az állami normatíva töredékét adja a különbözetet Polgármesterünk vezetésével a községi önkormányzatnak kell előteremteni.
Általános Művelődési Központ minden tanulója részesül ruszin nyelvoktatásban. Az óvodaegységünkben minden kis óvodás heti két alkalommal iskolásaink, alsó és felsős tanulóink 100%-a tanulja a kisebbségi ruszin nemzetiségi nyelvet heti 5+1 órában. Nagy öröm számunkra hogy a szomszéd községből bejáró gyerekek szülei is kérték a ruszin kisebbségi nyelv oktatását gyermekük részére. Feladatunk, hogy e nyelvet, mint második anyanyelvként tanítva őrizzük, ápoljuk hagyományainkat, a gyökerek feltárásával ismerkedjenek meg tanulóink elődeik szokásaival, történelmével. Ők maguk gyűjtsék a még élő hagyományokat, sajátítsák el azokat, majd adják tovább a jövő generáció számára.
Szervezeti és szakmai tekintetben önálló közoktatási, kulturális és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységekből állva tehetjük mind ezt.
Az oktatás és nevelés színtere nem csak az óvoda és az iskola, hanem a közösségi élet és tevékenység egyéb fóruma is. A jól felszerelt könyvtár és teleház lehetősége az itt élő gyermek, felnőtt lakosság tanulási, művelődési, információs és szórakozási igényeinek biztosítását teszi lehetővé.
A közművelődés keretein belül a helyi Pávakör és a Betlehemesek is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a komlóskai ruszin hagyomány ne kerüljön a feledés homályába.
Az oktatás és nevelés mellett képesek vagyunk a ruszin kultúra közvetítésére a helyi értékek mentésére. A különböző életkornak megfelelően intézményesített keretek között a bölcsődétől kezdődően az óvodán át az iskola 6. évfolyamáig majd a felnőttek körében a nőknél a daléneklésen át a férfiak közül a karácsonyi ünnepkör kapcsán.
A közös irányítás alatt működő intézmények dolgozóinak kivételezett lehetősége ,hogy egymás szakértelmét elismerve tiszteletben tartva egymástól tanuljanak és a tapasztalatok felhasználásával segítség a gyerekek zökkenő mentes átmenetét az intézményegységeken belül. A mi esetünkben itt Komlóskán a bölcsőde – óvoda - általános iskola -, kulturális és közművelődési színterekkel.
A komlóskai tanulók nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelését és oktatását ebben az intézményben tudjuk biztosítani számukra. Egy intézmény sem vállalta fel eddig hogy a ruszin hagyomány, nyelvoktató kisebbségi oktatást megszervezze és biztosítsa számunkra. Szakmailag megalapozott, ruszin nemzetiségi jellegével régen várt ügyet szolgálunk.
A működéshez szükséges anyagi és tárgyi fedezetet az Önkormányzatunk mindig biztosította, a központi normatívákon felül saját erőből. Jelentős társadalmi munkát végeznek az intézmény dolgozói és tanulói azok szülei. Példa értékű az az összefogás, ahogy az intézményért a helyi lakosság minden lehetőséget kihasználva küzd és dolgozik.
Egyediségünk és eredményeink alapján bízunk fennmaradásunkban, az itt élő ruszin népcsoport képviselőivel egyetemben.

Komáromi Ferencné
ÁMK Igazgató

Forrás: http://www.komloska.hu/int.htmMiskolc-Görömbölyi Rákóczi szobor

 

© 2010-2021 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc - Impresszum
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges
A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült